[X] Strona Horyzont.net wykorzystuje pliki cookies!
Strona Horyzont.net wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Pozwala nam określać zachowania użytkowników na stronie, dostarczać im odpowiednie treści oraz reklamy, a także ułatwia korzystanie z serwisu, np. poprzez funkcję automatycznego logowania. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. Korzystanie z serwisu Horyzont.net przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Szybki kontakt

Szybki kontakt

+48 61 8582255

  Pytanie do działu handlowego  Aktualności

  Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usług Telefonii Internetowej

  08.11.2018

  Poznań, 8 listopada 2018 r. 

  Szanowni Państwo,

  Horyzont Technologie Internetowe Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bułgarska 17, jako dostawca usług w związku z zawartymi z Państwem umowami o świadczenie usług telekomunikacyjnych,  informuje, iż z powodu  wejścia w życie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, z dniem 12 grudnia 2018 r. dostosowuje zapisy Regulaminu Świadczenia Usług Telefonii Internetowej do wyżej wymienionych przepisów prawa.

  Głównymi zmianami wynikającymi z nowych przepisów jest dopuszczenie nowych form zawierania umów na usługi telekomunikacyjne (forma elektroniczna i dokumentowa) oraz wprowadzenie dodatkowych wymogów dla dostawców usług telekomunikacyjnych związanych ze świadczeniem usług o podwyższonej opłacie (np. tzw. SMS-y premium czy usługi głosowe premium). 

  Zmiany w zapisach są korzystne dla Państwa - dają nowe możliwości oraz nowe uprawnienia.

  Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz zmian w wyżej wymienionych dokumentach:

  Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usług Telefonii Internetowej

  1. W paragrafie 3 zostają dodane dwa punkty o następującym brzmieniu:

  12. Operator umożliwia Klientowi korzystanie z usług o podwyższonej opłacie. Możliwość korzystania z usług o podwyższonej opłacie jest domyślnie włączona dla Klienta. Klient ma możliwość dokonania w każdym czasie całkowitej lub częściowej blokady dostępu do usług o podwyższonej opłacie lub dokonania całkowitego lub częściowego zdjęcia blokady dostępu do usług o podwyższonej opłacie poprzez kontakt z Operatorem. Operator umożliwia Klientowi samodzielne dokonanie blokady lub jej zdjęcie poprzez Panel zarządzania usługami Telefonii VoIP. 

  Wykaz numerów dla usług o podwyższonej opłacie zawarto w cenniku połączeń VoIP.

  W celu zabezpieczenia praw Klienta w ramach korzystania z usług o podwyższonej opłacie Operator oferuje Klientowi dla każdego okresu rozliczeniowego następujące progi kwotowe: 0 zł, 35 zł, 100 zł, 200 zł. Klient ma możliwość określenia Progu Kwotowego w momencie zawarcia Umowy, a także w trakcie jej trwania. W przypadku gdy Abonent nie określi progu kwotowego jego wartość domyślna wynosi 35 zł. Po osiągnięciu obowiązującego Progu Kwotowego wykonywanie połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbieranie połączeń z takich numerów w danym okresie rozliczeniowym, oprócz połączeń, które nie powodują obowiązku zapłaty po stronie Klienta, jest możliwe wyłącznie po określeniu przez Klienta wyższego progu kwotowego, do wysokości tego progu.

  Szczegółowe informacje o uprawnieniach Klienta związanych z usługami o podwyższonej opłacie oraz informacje o  kodach niezbędnych do zablokowania lub odblokowania dostępu do usług o podwyższonej opłacie oraz informacje o numerach dedykowanych do przesłania SMS dostępne są na stronie WWW Operatora.

  Szczegółowe informacje o uprawnieniach Klienta związanych z usługami o podwyższonej opłacie oraz informacje o  dostępie do Panelu zarządzania usługami Telefonii VoIP poprzez, który można zablokować lub odblokować dostęp do usług o podwyższonej opłacie dostępne są na stronie WWW Operatora lub po wysłaniu zapytania na pomoc@horyzont.net.

  13. Operator, obok usług telekomunikacyjnych, może umożliwić Klientowi dokonywanie transakcji płatniczych:

  a. w celu nabycia treści cyfrowych lub usług głosowych, niezależnie od urządzenia stosowanego do nabycia lub wykorzystania treści cyfrowych lub

  b. dokonywanych za pomocą urządzenia elektronicznego lub z jego użyciem, jeżeli transakcja płatnicza jest przeprowadzana w ramach zbiórek publicznych lub w celu zakupu biletów, w szczególności komunikacyjnych, parkingowych oraz biletów wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe

  - jeżeli wartość pojedynczej transakcji płatniczej, o której mowa w lit. a lub b, nie przekracza równowartości w walucie polskiej 50 euro oraz łączna wartość transakcji płatniczych, także w przypadku gdy należności za usługi telekomunikacyjne są opłacane z góry, nie przekracza równowartości w walucie polskiej 300 euro miesięcznie, przy czym kwoty wyrażone w euro oblicza się przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 31 października poprzedniego roku.

  1. Punkt 6 w paragrafie 7 otrzymuje nowe brzmienie:

  Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, Klient może skierować sprawę do sądu powszechnego, w przypadku Klienta będącego konsumentem może on skierować sprawę do Prezesa UKE, jako do podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 

  1. Punkt 2 w paragrafie 8 otrzymuje nowe brzmienie:

  Jeśli Klientem jest konsument, może odstąpić od Umowy zawartej na czas określony lub nieokreślony bez podania przyczyn w terminie czternastu dni od dnia jej zawarcia, uprawnienie to wygasa z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług Operatora. 

  Pouczenie

  Informujemy, że w przypadku braku akceptacji powyższych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług telekomunikacyjnych, zawartej z Horyzont Technologie Internetowe Sp. z o.o. zgodnie z paragrafem 8 punkt 2 umowy. W tej sytuacji Spółce Horyzont Technologie Internetowe Sp. z o.o., jako Dostawcy Usług Telekomunikacyjnych, przysługuje roszczenie odszkodowawcze, o jakim mowa w art. 57 ust.6 ustawy Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017, poz. 1907 z późniejszymi zmianami). W razie skorzystania z przysługującego Państwu uprawnienia, pisemne oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, nie później niż do 11 grudnia 2018 roku. Państwa pismo powinno zostać przesłane na adres siedziby Dostawcy Usług umieszczone na stronie internetowej http://www.horyzont.net/ Usługobiorca może również złożyć pismo bezpośrednio w siedzibie Usługodawcy. Wypowiedzenie Umowy powinno zawierać własnoręczny podpis Usługobiorcy lub osoby upoważnionej lub być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym w razie przesłania drogą elektroniczną.

  Lista referencji

  niezmiernie miło nam świadczyć usługi dla następujących firm