[X] Strona Horyzont.net wykorzystuje pliki cookies!
Strona Horyzont.net wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Pozwala nam określać zachowania użytkowników na stronie, dostarczać im odpowiednie treści oraz reklamy, a także ułatwia korzystanie z serwisu, np. poprzez funkcję automatycznego logowania. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. Korzystanie z serwisu Horyzont.net przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Quick contact

Quick contact

+48 61 8582255

  Sales inquiry  News

  INFORMACJA O ZMIANACH WE WZORZE UMOWY

  20.11.2020

  Szanowni Państwo,

  w dniu 21 grudnia 2020 roku wchodzą w życie zmiany przepisów ustawy Prawo Telekomunikacyjne. W związku z tym, Usługodawca wprowadza następujące zmiany:

  1. W Umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez

  Horyzont Technologie Internetowe Sp. z o. o. w paragrafie 8 „Obowiązywanie, zmiany i rozwiązywanie umowy” zostają dodane następujące treści:

  12. W przypadku zmiany dostawcy usługi, Usługobiorca ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia Usługi dostępu do Internetu, chyba że nie jest to technicznie wykonalne.

  Zmiana dostawcy usług następuje w terminie uzgodnionym z Usługobiorcą, nie później jednak niż 1 dzień roboczy. Wniosek o zachowanie ciągłości świadczenia Usługi dostępu do Internetu należy złożyć do nowego dostawcy usługi.

  13. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie Usługi dostępu do Internetu, w ramach której Usługobiorca korzystał z poczty elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę, Usługobiorca może żądać od Usługodawcy zapewnienia bezpłatnego dostępu do tej poczty przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania umowy.

  14. Usługobiorcy przysługuje jednorazowe odszkodowanie za brak realizacji zmiany dostawcy usług, w ramach wniosku o zachowanie ciągłości dostępu do Usługi Internetu od:

  a. dotychczasowego dostawcy Usług, z przyczyn leżących po jego stronie

  b. nowego dostawcy usług, z przyczyn leżących po stronie nowego dostawcy

  za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone usługi, liczonej według rachunków/faktur z ostatnich trzech okresów obliczeniowych (miesięcy) dotychczasowego dostawcy usługi dostępu do Internetu.

  Odszkodowanie oblicza się na podstawie liczby dni, które upłynęły od uzgodnionego z Usługobiorcą terminu aktywacji Usługi, do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi dostępu do Internetu przez nowego dostawcę.

  Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 21 grudnia 2020 roku.

  W związku z wprowadzeniem powyższych zmian Usługobiorcom przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy.

  Oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno być dostarczone do Horyzont Technologie Sp. z o. o. nie później niż do 21 grudnia 2020 roku. Wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie, elektronicznie lub w formie dokumentowej. Pismo składane przez Usługobiorcę powinno zostać przesłane na adres siedziby Usługodawcy (ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań) Wypowiedzenie składane przez Usługobiorcę może zostać przesłane także drogą elektroniczną.

  W związku z tym, że powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa, w przypadku wypowiedzenia Umowy zawartej na warunkach promocyjnych w trakcie trwania Umowy na czas określony, Usługodawcy będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulgi udzielonej w związku z zawarciem przez Usługobiorcę Umowy na warunkach promocyjnych.

  W treści wypowiedzenia składanego w związku z powyżej określonymi zmianami, prosimy o wyraźne powołanie się na wskazane zmiany. W przypadku niespełnienia tego warunku, wypowiedzenie może zostać uznane przez Usługodawcę jako złożone na zasadach ogólnych.

  Zespół Horyzont Technologie

  Reference

  We are pleased to provide services to the following companies